Хуманитарна организација “Пријатељ у невољи”

 

Приручник о правима особа са инвалидитетом

Београд, Новембар, 2020.

Увод

Јаки смо као друштво, тек када покажемо колико бринемо о другимо, колико смо спремни да се сваки човек осећа достојанствено.

Свако од нас има право и потребу да се оствари у својим сновима, да се образује, да живи у складу са својим могућностима, да зна која су му права и обавезе, а да му нико то не сме ускраћивати.

Особе са развојним проблемима живе у нашој заједници, то су наши пријатељи, комшије, вршњаци, колеге. Да ли је то баш тако, или боље речено, најбоље да се запитамо да ли се ти људи осећају тако.

Свако од нас, у оквирима својих делатности, људскости требало би, и у обавези је да допринесе да  сваки човек има могућност да реализује своје потребе, да особе са инвалидитетом не буду ускраћене за то право, већ да имају подршку свих нас.

Особе са инвалидитетом, деца са развојним проблемима и њихови родитељи и старатељи имају своја права која су им и законом загарантована, они морају да буду упознати са тим на један једноставнији начин, а и сви ми који својом неинформисаношћу можемо ненамерно да им та иста права ускратимо.

Различитости су управо те да би свако од нас изразио своју индивидуалност, да би овај свет био лепши и племенитији, али тек онда када те различитости прихватамо уз једнако право за остваривањем потенцијала, а не за етикетирањем и ускраћивањем једнаких могућности.

Тања Штаљонић, дефектолог, Хуманитарна организација “Пријатељ у невољи”

Уређеност правног оквира

Права особа са инвалидитетом уређена су: 

I Уставом Републике Србије („Сл. гласник РС“, број 98/06) 

II Међународним документима универзалног карактера и документима чији су предмет специфична права особа са инвалидитетом. 

III Законима и другим прописима који уређују остваривање права у свим системима заштите у оквиру нашег правног система (област социјалне заштите, здравствене заштите, породично-правне заштите деце и породице, област васпитања и образовања, запошљавања и радних односа, пензијског и инвалидског осигурања, саобраћаја, области пореско-правног система, становања ...) 

IV Од изузетног значаја за правно уређење положаја особа са инвалидитетом је доношење Закона о спречавању дискриминације особа са инвалидитетом („Сл. гласник РС“, број 33/06), 17.04.2006. године и усвајање Стратегије унапређења положаја особа са инвалидитетом у Републици Србији („Сл. гласник РС“, број 1/07), 05.01.2007. године, као и Акционог плана за спровођење Стратегије унапређења положаја особа са инвалидитетом у Републици Србији за период од 2013. до 2015. године („Сл. гласник РС“, број 73/13) којим се прецизирају мере и активности на основу општих и посебних циљева утврђених стратегијом које је потребно спровести у последњем двогодишњем периоду њене имплементације и указује на кључну улогу мултисекторског и мултидисциплинарног приступа у политици мера које утичу на положај особа са инвалидитетом у наредном периоду. Значајно је и усвајање кровног Закона о забрани дискриминације („Сл. гласник РС“, број 22/09). 

Права корисника услуге социјалне заштите

Корисник услуга социјалне заштите има право на: 

- Информације, 

- Учешће у доношењу одлука, 

- Слободан избор услуге социјалне заштите, 

- Поверљивост података, - Приватност, 

- Притужбу

Групе услуга социјалне заштите

Чланом 40. Закона дефинисане су групе услуга социјалне заштите: 

1) услуге процене и планирања – процена стања, потреба, снага и ризика корисника и других значајних особа у његовом окружењу; процена старатеља, хранитеља и усвојитеља, израда индивидуалног или породичног плана пружања услуга и мера правне заштите и других процена и планова; 

2) дневне услуге у заједници – дневни боравак; помоћ у кући; свратиште и друге услуге које порисника у породици и непосредном окружењу; 

3) услуге подршке за самосталан живоодржавају боравак кт – становање уз подршку; персонална асистенција; обука за самостални живот и друге врсте подршке неопходне за активно учешће корисника у друштву; 

4) саветодавно-терапијске и социјално-едукативне услуге – интензивне услуге подршке породици која је у кризи; саветовање и подршка родитеља, хранитеља и усвојитеља; подршка породици која се стара о свом детету или одраслом члану породице са сметњама у развоју; одржавање породичних односа и поновно спајање породице; саветовање и подршка у случајевима насиља; породична терапија; медијација; СОС телефони; активација и друге саветодавне и едукативне услуге и активности; 

5) услуге смештаја – смештај у сродничку, хранитељску или другу породицу за одрасле и старије; домски смештај; смештај у прихватилиште и друге врсте смештаја. 

Особа са инвалидететом може остварити нека од следећих права:

 

 1. Услуге подршке за самостални живот 4
 2. Дневне услуге у заједници 5
 3. Услуге подршке самосталном животу
 4. Услуге смештаја
  1. Смештај у мале домске заједнице - предах смештај 7
  2. Услуга дневног смештаја 8
 5. Материјална подршка 9
 6. Услуге помоћи у кући 10
 7. Становање уз подршку 11

Други правни оквири

Кровни закон који штити особе са инвалидитетом и њихове породице јесу Устав Републике Србије и Закон о социјалној заштити, за чије је доношење, измене и спровођење надлежно Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања. Међутим, своја права особе са инвалидитетом и њихове породице могу остварити и позивањем на друге законске окворе и институције које су одговорне за спровођење конкретног законског оквира.

Закон о социјалном становању („Сл. гласник РС“, број 72/09) уређује услове за одрживи развој социјалног становања и начин обезбеђивања и коришћења средстава за развој социјалног становања, као и друга питања од значаја за социјално становање.

Породично- правна заштита - Породично-правна заштита деце и породице обезбеђује се у центрима за социјални рад на територији општине на којој корисник једног од наведених права има пребивалиште као и одговарајућим службама локалних органа власти. Област породично-правне заштите регулише породична примања, као и услове и поступке за добијање породичних примања. Овим законима држава се ставља у улогу заштитника деце и материнства. Права по основу Закона о финансијској подршци породици са децом су: Накнада зараде за време породиљског одсуства, одсуства са рада ради неге детета и одсуства са рада ради посебне неге детета, родитељски додатак, дечији додатак, накнада трошкова боравка у предшколској установи за децу ометену у развоју.

Родитељско право - Родитељи имају дужности и право да се старају о свом детету, да га чувају, подижу, васпитавају, образују, издржавају, заступају и да управљају и располажу његовом имовином. Родитељско право се може продужити и после пунолетства детета ако оно услед услед болести или сметњи у психо- физичком развоју није у стању да се стара о себи и о заштити својих права и интереса или ако својим поступцима угрожава сопствена права и интересе.

Право на издржавање - Право на издржавање је једно од права из Породичног закона, а подразумева спровођење одређених мера у интересу лица коме се пружа одређени вид заштите према одредбама овог Закона. Ако је пунолетно дете неспособно за рад а нема довољно средстава за издржавање , родитељи су дужни да га издржавају док то стање траје.

Здравствена заштита - У области здравствене заштите постоји низ закона и подзаконских аката који регулишу здравствену заштиту особа са инвалидитетом. То су законодавне мере које које обезбеђују права особа са инвалидитетом на све облике здравствене заштите, адекватно дијагностиковање, лечење и рехабилитацију уз обезбеђивање ортопедских помагала, медицинских инструмената и остале опреме. Права из здравственог осигурања обезбеђују се осигуранику у организационој јединици Завода на чијем подручју има пребивалиште (Дом здравља на територији пребивалишта). Примарном здравственом заштитом обухваћене су особе са инвалидитетом и ментално недовољно развијена лица. Здравствена заштита између осталог обухвата протезе, ортозе и друга помагала за кретање, стајање и седење, помагала за вид, слух, говор, стоматолошке надокнаде, као и друга помагала (медицинско- техничка помагала). 

Право на накнаду трошкова превоза - Право на накнаду трошкова превоза обезбеђује се обавезно осигураним лицима и члановима њихових породица, као и пратиоцу у случају потребе. Накнада трошкова превоза припада:  осигураном лицу када је од изабраног лекара, здравствене установе или надлежне лекарске комисије упућен или позван у друго место у вези са остваривањем здравствене заштите или ради оцене привремене спречености за рад,  осигураном лицу и пратиоцу осигураног лица када су упућени у здравствену установу која се налази ван подручја матичне филијале и удаљена је најмање 50 километара од пребивалишта осигураног лица,  осигураном лицу, упућеном на хемодијализу, односно детету до 18 година старости и старијем лицу тешко душевно или телесно ометеном у развоју упућеном на свакодневно лечење и рехабилитацију у здравствену установу ван места пребивалишта али на територији матичне филијале здравственог осигурања.

Одлука о учешћу осигураних лица у трошковима здравствене заштите прописује видове и износе учешћа у трошковима здравствене заштите, ослобађање од плаћања учешћа, као и место и начин наплате. Прописано је да се учешћа ослобађају следећа осигурана лица: деца и школска деца до 18 година старости, жена у току трудноће и порођаја и 6 месеци после порођаја, ратни војни инвалиди и цивилни инвалиди рата којим је то својство утврђено по републичким прописима, војни инвалиди којим је то својство утврђено по савезним прописима и са њима изједначена лица, само за лекове, слепа лица и трајно непокретна лица (оболели од квадриплегије, параплегије, хемиплегије), као и лица која остварују накнаду за туђу негу и помоћ. Такође, осигурана лица оболела од церебралне парализе, мултипле склерозе, прогресивних мишићних болести, епилепсије и психоза ослобађају се учешћа у трошковима здравствене заштите које се остварује на основу здравствене књижице и потврде надлежног органа, у зависности од тога које се право жели остварити.

Закон о заштити лица са менталним сметњама уређује да лице са менталним сметњама има право на заштиту и унапређење менталног здравља кроз превенцију, негу, лечење и психосоцијалну рехабилитацију у одговарајућим здравственим и другим установама, опоравак и укључење у породичну, радну и друштвену средину, уз уважавање његовог избора. Лице са менталним сметњама има право на једнаке услове лечења који су примерени његовим здравственим потребама, под истим условима као и други корисници здравствених услуга. Лице са менталним сметњама има право на лечење у најмање рестриктивној околини, уз примену најмање рестриктивних и принудних медицинских поступака. 

Образовање - Закон о основама система образовања и васпитања представља кровни закон којим се уређује материја предшколског, основног и средњег образовања и васпитања. Систем образовања и васпитања мора да обезбеди за сву децу, ученике једнако правo и доступност образовања и васпитања без дискриминације и издвајања по основу тешкоћа и сметњи у развоју и инвалидитета. Посебна пажња посвећује се могућности да деца, ученици и одрасли са сметњама у развоју и са инвалидитетом, без обзира на сопствене материјалне услове имају приступ свим нивоима образовања у установама, а лица смештена у установе социјалне заштите, болесна деца, ученици и одрасли остварују право на образовање за време смештаја у установи и током болничког и кућног лечења. Посебна пажња посвећује се и смањењу стопе осипања из система образовања и васпитања, посебно особа из социјално угрожених категорија становништва и неразвијених подручја, особа са сметњама у развоју и инвалидитетом и других особа са специфичним тешкоћама у учењу и подршци њиховом поновном укључењу у систем, у складу са принципима инклузивног образовања. Свако лице има право на образовање и васпитање. 

Предшколско васпитање и образовање - Предшколским програмом разрађују се и начини развијања индивидуализованог приступа у остваривању васпитно-образовног рада, ради пружања додатне подршке деци, посебно деци са сметњама у развоју, деци на болничком лечењу, деци из социоекономски или из других разлога угрожених средина у васпитној групи, уз уважавање развојних, образовних, здравствених и социо-културних потреба деце. Родитељ је дужан да упише дете у предшколску установу, односно школу, ради похађања припремног предшколског програма, у складу са Законом. Број деце са сметњама у развоју која се уписују у развојну групу износи 4 до 6 деце. Деца са сметњама у развоју остварују право на предшколско васпитање и образовање у васпитној групи, у васпитној групи уз додатну подршку и индивидуални васпитно-образовни план и у развојној групи, на основу индивидуалног васпитнообразовног плана, у складу са Законом. Предшколска установа која је уписала дете са сметњама у развоју може да утврди потребу за пружањем додатне образовне, здравствене или социјалне подршке и у том случају упућује захтев изабраном лекару надлежног дома здравља, односно интерресорној комисији за процену тих потреба и за пружањем додатне образовне, здравствене или социјалне подршке, коју утврђује интерресорна комисија. У једној васпитној групи не може бити више од два детета са сметњама у развоју.

Закон о основном образовању и васпитању уређује основно образовање и васпитање, као део јединственог система образовања и васпитања. Ученик са сметњама у развоју и инвалидитетом, у смислу овог закона, јесте дете са интелектуалним, чулним и моторичким сметњама у развоју. Ученик са сметњама у развоју и инвалидитетом стиче основно образовање и васпитање по правилу у школи заједно са осталим ученицима, а када је то у најбољем интересу ученика у школи за ученике са сметњама у развоју, у складу са Законом. Ученик са сметњама у развоју и инвалидитетом има право на индивидуални образовни план, у складу са Законом. Образовно-васпитни рад за ученике који користе знаковни језик, односно посебно писмо или друга техничка решења остварује се у складу са Законом. У школи за образовање ученика са сметњама у развоју школују се деца без обзира на врсту сметње. Ради унапређивања инклузивног образовања и васпитања, школа за образовање ученика са сметњама у развоју пружа подршку школи у систему редовног образовања и васпитања. Школа у систему редовног образовања и васпитања у којој стичу образовање и ученици са сметњама у развоју и инвалидитетом може да ангажује васпитача, наставника или стручног сарадника, који је запослен у школи за образовање ученика са сметњама у развоју, у складу са Законом. Школа доноси развојни план у складу са Законом и овим законом. Развојни план школе садржи и мере за унапређивање доступности одговарајућих облика подршке и разумних прилагођавања и квалитета образовања и васпитања за децу и ученике којима је потребна додатна подршка. Индивидуални образовни планови свих ученика који се образују по индивидуалном образовном плану чине прилог школског програма. Образовно-васпитни рад организује се у одељењу и у групама, а по потреби и индивидуално. Одељење истог разреда може да има до 30 ученика. У једном одељењу могу да буду до два ученика са сметњама у развоју и инвалидитетом. Број ученика у одељењу умањује се за два по ученику који основно образовање и васпитање стиче остваривањем индивидуалног образовног плана, односно за три по ученику који основно образовање и васпитање стиче остваривањем индивидуалног образовног плана са прилагођеним стандардима. Одељење или група у школи за образовање ученика са сметњама у развоју може да има до десет ученика. За ученике са сметњама у развоју и инвалидитетом остварује се додатна подршка у складу са индивидуалним образовним планом. Родитељ, односно старатељ има право да организује свом детету основношколско образовање и васпитање код куће. Родитељ, односно старатељ је дужан да до краја наставне године писмено обавести школу у коју је дете, односно ученик уписан о намери да за своје дете од следеће школске године организује наставу код куће. За ученика са сметњама у развоју и инвалидитетом који стиче образовање код куће остваривањем индивидуалног образовног плана са прилагођеним стандардима, образовање и васпитање код куће обезбеђује остваривање прилагођених стандарда. Настава може да се остварује, на захтев родитеља, односно старатеља и као настава на даљину.

Закон о средњем образовању и васпитању уређује средње образовање и васпитање, као део јединственог система образовања и васпитања. У школи за ученике са сметњама у развоју остварује се образовање и васпитање за одговарајућа занимања ученика који ову школу похађају на основу мишљења интерресорне комисије за процену додатне образовне, здравствене и социјалне подршке ученику уз сагласност родитеља. Образовно-васпитни рад за ученике који користе знаковни језик, односно посебно писмо или друга техничка решења остварује се у складу са Законом. Развојни план школе садржи и мере за унапређивање доступности одговарајућих облика подршке и разумних прилагођавања и квалитета образовања и васпитања за ученике којима је потребна додатна подршка. Индивидуални образовни планови свих ученика који се образују по индивидуалном образовном плану чине прилог школског програма. За ученика и одраслог коме је због сметњи у развоју и инвалидитета, специфичних тешкоћа у учењу, социјалне ускраћености и других разлога потребна додатна подршка у образовању и васпитању, школа обезбеђује отклањање физичких и комуникацијских препрека и зависно од потреба, доноси и индивидуални образовни план, у складу са Законом. Циљ додатне подршке у образовању и васпитању јесте постизање оптималног укључивања ученика и одраслих у редован образовно-васпитни рад, осамостаљивање у вршњачком колективу и његово напредовање у образовању и припрема за свет рада. За остваривање додатне подршке у образовању и васпитању, директор, наставник, стручни сарадник, васпитач, педагошки и андрагошки асистент и родитељ, односно старатељ, може да добије посебну стручну помоћ у погледу спровођења инклузивног образовања и васпитања. Ради остваривања додатне подршке у образовању и васпитању, школа остварује сарадњу са органима локалне самоуправе, као и другим организацијама, установама и институцијама на локалном и ширем нивоу. Посебну стручну помоћ могу да пружају лица компетентна у области инклузивног образовања и васпитања и школе које су својим активностима постале примери добре праксе у спровођењу инклузивног образовања и васпитања. Министар надлежан за питања просвете детаљније уређује материју пружања додатне подршке. Образовно-васпитни рад може да се остварује и као настава на даљину. Настава на даљину може да се организује за редовног ученика који није у могућности да похађа наставу и друге облике образовно-васпитног рада због: болести, инвалидитета, као и немогућности путовања до школе због живота у удаљеним срединама. Настава на даљину остварује се на захтев родитеља, односно старатеља, за сваку школску годину.

Универзитетско образовање - Закон о високом образовању забрањује дискриминацију студената на основу моторног и сензорног хендикепа. Оснивач високошколске установе дужан је да обезбеди средства за изједначавање могућности студирања за студенте са инвалидитетом. У настави на високошколским установама може се користити знаковни језик а студент са инвалидитетом може полагати испите на алтернативни начин који не задире у суштину испита (на пример да усмено одговара на питања на која би требало да одговара писано или обрнуто). На Београдском универзитету формиран је Ресурсни центар за студенте са хендикепом. У оквиру Студентског центра на Новосадском универзитету функционише служба за студенте са инвалидитетом. Министарство просвете и град Београд обезбеђују посебне стипендије за студенте са инвалидитетом. Студенти са инвалидитетом на Новосадском универзитету су ослобођени плаћања свих трошкова студија. Више информација о овим подстицајним мерама за изједначавање могућности за студенте са инвалидитетом могу се добити у поменутим центрима, Министарству просвете, надлежном градском секретаријату.

Закон о образовању одраслих - Образовање одраслих заснива се између осталог и на принципу једнаких могућности – укључивања и стицања образовања без обзира на тешкоће и сметње у развоју, инвалидитет као једног од личних својстава одрасле особе која стиче образовање. Образовање кандидата и полазника који користе знаковни језик, односно посебно писмо или друга техничка решења остварује се у складу са Законом.

Право на рад - Право на рад је право које омогућава сваком појединцу да унапређује своје способности и развије се у креативну особу. Право на рад загарантовано је Уставом Републике Србије и односи се и на особе са инвалидитетом. Професионална рехабилитација и радно оспособљавање лица са инвалидитетом је област која има велики значај за побољшање услова живота особа са инвалидитетом. Законом о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом се уређују: подстицаји за запошљавање ради стварања услова за равноправно укључивање особа са инвалидитетом на тржиште рада; процена радних способности; професионална рехабилитација;  обавеза запошљавања особа са инвалидитетом;  услови за оснивање и обављање делатности предузећа за професионалну рехабилитацију и запошљавање особа са инвалидитетом и других посебних облика запошљавања и радног ангажовања особа са инвалидитетом;  друга питања од значаја за професионалну рехабилитацију и запошљавање особа са инвалидитетом.

Особа са инвалидитетом, у складу са овим законом, може да оствари право:  на утврђивање статуса и процену радне способности;  на подстицање запошљавања, радне и социјалне укључености и афирмацију једнаких могућности на тржишту рада;  на мерe и активности професионалне рехабилитације;  на запошљавање под општим условима;  на запошљавање под посебним условима;  на мере активне политике запошљавања;  на запошљавање у посебним организованим облицима запошљавања и радног ангажовања особа са инвалидитетом;  на друга права у складу са законом.

Мере активне политике запошљавања особа са инвалидидтетом су: 1) рефундација трошкова прилагођавања радног места; 2) субвенција зараде особа са инвалидитетом без радног искуства; 3 )подршка самозапошљавању; 4) мере и активности професионалне рехабилитације и 5) друге мере утврђене Акционим планом и различитим пројектима.

Радни односи - Што се тиче остваривања права из радног односа, Закон о раду пружа следеће нормативе: Запослени има право на одговарајућу зараду, безбедност и заштиту здравља на раду, здравствену заштиту, заштиту личног интегритета и друга права у случају болести, смањења или губитка радне способности и старости, материјално обезбеђење за време привремене незапослености, као и право на друге облике заштите, у складу са законом и општим актом. Запослени млађи од 18 година и запослени инвалид имају право на посебну заштиту. 

Инвалидна лица заснивају радни однос под условима и на начин утврђен овим законом, ако посебним законом није друкчије одређено. Један од родитеља детета коме је неопходна посебна нега због тешког степена психофизичке ометености, осим за случајеве предвиђене прописима о здравственом осигурању, има право да, по истеку породиљског одсуства и одсуства са рада ради неге детета, одсуствује са рада или да ради са половином пуног радног времена, најдуже до навршених пет година живота детета. Право утврђује надлежни орган за оцену степена психофизичке ометености детета, у складу са прописима о друштвеној бризи о деци. За време одсуствовања са рада, запослени има право на накнаду зараде, у складу са прописима о друштвеној бризи о деци. За време рада са половином пуног радног времена, у запослени има право на зараду у складу са општим актом или уговором о раду, а за другу половину пуног радног времена накнаду зараде у складу са прописима о друштвеној бризи о деци. Родитељ или старатељ, односно лице које се стара о особи оштећеној церебралном парализом, дечјом парализом, неком врстом плегије или оболелој од мишићне дистрофије и осталих тешких обољења, на основу мишљења надлежног здравственог органа, може на свој захтев да ради са скраћеним радним временом, али не краћим од половине пуног радног времена. Запослени који ради са скраћеним радним временом има право на одговарајућу зараду, сразмерно времену проведеном на раду, у складу са законом, општим актом или уговором о раду. Законом о раду у члану 101. утврђена је обавеза послодавца да запосленој особи са инвалидитетом обезбеди обављање послова у складу са радном способношћу те особе. Изменама и допунама истог у члан 102. унет је нов став 2. којим је утврђено да уколико послодавац не може запосленом да обезбеди одговарајући посао у смислу члана 101. овог закона, запослени се сматра вишком у смислу члана 179. став 5. тачка 1) овог закона.

Пензијско и инвалидско осигурање - Инвалидска пензија - За стицање права на инвалидску пензију, потребно је да код осигураника настане потпуни губитак радне способности због промена у здравственом стању проузрокованих повредом на раду, професионалном болешћу, повредом ван рада или болешћу, које се не могу отклонити лечењем или медицинском рехабилитацијом. Значи, инвалидност постоји само ако дође до потпуног губитка радне способности, а губитак способности везује се за било који посао. Промене у здравственом стању морају бити трајне природе. Повредом на раду сматра се повреда која се догодила у просторној, временској и узрочној повезаности са обављањем посла осигураника. Професионалне болести јесу одређене болести проузроковане непосредним утицајем процеса и услова рада на радним местима односно пословима које осигураник обавља. Права за случај инвалидности и телесног оштећења проузрокованих повредом на раду или професионалном болешћу остварују: лица која обављају привремене и повремене послове преко омладинских задруга до навршених 26 година живота, ако су на школовању, лица која се налазе на стручном оспособљавању, доквалификацији или преквалификацији, која упути организација надлежна за запошљавање, ученици и студенти када се, у складу са законом, налазе на обавезном производном раду, професионалној пракси или практичној настави, лица која се налазе на издржавању казне затвора док раде у привредној јединици установе за издржавање казне затвора (радионица, радилиште и сл.) и на другом месту рада, лица која, у складу са прописима, обављају одређене послове по основу уговора о волонтерском раду. 

Новчана накнада за телесно оштећење проузроковано повредом на раду, односно професионалном болешћу - Телесно оштећење постоји кад код осигураника настане губитак, битније оштећење или знатнија онеспособљеност појединих органа или делова тела, што отежава нормалну активност организма и изискује веће напоре у остваривању животних потреба, без обзира на то да ли проузрокује или не проузрокује инвалидност. Право на новчану накнаду за случај телесног оштећења може се остварити само уколико је телесно оштећење настало услед повреде на раду или професионалне болести. Осигураник код кога телесно оштећење проузроковано повредом на раду или професионалном болешћу износи најмање 30%, стиче право на новчану накнаду. Телесна оштећења разврставају се према тежини у осам степени, и то тако што први степен оштећења представља 100% телесног оштећења, а осми степен 30% телесног оштећења.

Право на новчану накнаду за помоћ и негу другог лица - Законом о пензијском и инвалидском осигурању потврђено је право на новчану накнаду за помоћ и негу другог лица. Члан 41а. Закона предвиђа да право на новчану накнаду за помоћ и негу другог лица, има осигураник и корисник пензије, коме је због природе и тежине стања повреде или болести утврђена потреба за помоћи и негом за обављање радњи ради задовољавања основних животних потреба. Закон дефинише да потреба за помоћи и негом другог лица постоји код лица које је непокретно, или које због тежине и природе трајних болести и болесног стања није способно да се самостално креће ни у оквиру стана уз употребу одговарајућих помагала, нити да се само храни, свлачи, облачи и да одржава основну личну хигијену, код слепог лица које је изгубило осећај светлости са тачном пројекцијом и код лица које постиже вид са корекцијом до 0,05.

Остваривање права из пензијско-инвалидског осигурања - Ако је инвалидност односно смрт осигураника проузрокована повредом на раду или професионалном болешћу, инвалидска односно породична пензија остварена по том основу у целости пада на терет Фонда код кога је право остварено. У поступку Фонд је дужан да осигураницима и корисницима права пружа стручну помоћ.

Пореске и царинске олакшице - У правном систему Србије, особе са инвалидитетом подлежу ослобађању од плаћања разних пореских и царинских оптерећења. Оваквим начином регулисања, олакшице у систему плаћања, остварују се на основу Закона о порезу на промет који прописује (између осталог) да се порез на промет производа, односно порез на промет услуга, не плаћа на: лекове који су наведени у листи лекова који се прописују и издају на терет средстава за здравствено осигурање, материјал за дијализу, крв и крвне продукте, ортотичка и протетичка средства, медицинска средства – производи који се хируршки уграђују у организам. 

Особе са инвалидитетом могу, на основу Царинског закона („Сл. гласник РС“, бр. 18/10, 111/12 и 29/15), остварити право на ослобађање плаћања увозних дажбина, и то:  особе са инвалидитетом - на ортопедска и друга помагала и на резервне делове и потрошни материјал за коришћење тих помагала која служе као замена телесних органа који недостају, односно оштећених телесних органа;  особе са инвалидитетом са телесним оштећењем од најмање 70%, војни инвалиди од прве до пете групе, цивилни инвалиди рата од прве до пете групе, слепа лица, лица оболела од дистрофије или сродних мишићних и неуромишићних обољења, од параплегије и квадриплегије, церебралне и дечије парализе и од мултиплекс склерозе, родитељи вишеструко ометене деце, која су у отвореној заштити, односно о којима родитељи непосредно брину - на путничке аутомобиле и друга моторна возила конструисана првенствено за превоз лица (осим оних из тар. броја 8702 Цариске тарифе), укључујући "караван" и "комби" возила, осим теренских, која унесу или приме из иностранства за личну употребу;  особе са инвалидитетом прве и друге групе, као и лица чији степен инвалидитета одговара инвалидитету прве и друге групе, који се после спроведене професионалне рехабилитације оспособе за одређену делатност - на опрему за вршење те делатности која се не производи у Републици Србији;  организације особа са инвалидитетом (глуви и наглуви, слепи и слабовидни, дистрофичари, параплегичари, оболели од неуромишићних болести и др.), односно чланови тих организација - на специфичну опрему, уређаје и инструменте и на њихове резервне делове и на потрошни материјал за коришћење те опреме који се не производе у Републици Србији; 

Повластице у унутрашњем путничком саобраћају У правном систему Републике Србије особама са инвалидитетом пружају се повластице у унутрашњем путничком саобраћају. Повластице се односе на следећа лица: • слепа лица; • лица оболела од дистрофије и сродних мишићних и неуромишићних болести; • лица оболела од плегија; • лица оболела од церебралне и дечије парализе и мултиплекс склерозе • као и пратиоци ових лица. Ова лица имају право на повластице у унутрашњем путничком саобраћају под условом да имају пребивалиште у Републици Србији. У унутрашњем путничком саобраћају слепо лице и лице оболело од дистрофије и сродних мишићних и неуромишићних болести, плегија, церебрална и дечија парализе и мултиплекс склерозе има у току једне календарске године право на шест путовања са повластицом у износу: • 75% од редовне цене за путовање железничким, друмским и поморским, односно речним саобраћајем; • 50% од редовне цене превоза за путовање ваздушним саобраћајем. Једним путовањем у унутрашњем путничком саобраћају сматра се одлазак из полазног у одредишно место (вожња у одласку) и повратак из одредишног у полазно место (вожња у повратку). Пратилац има право на бесплатну вожњу у железничком, друмском и поморском, односно речном саобраћају и на повластицу од 50% од редовне цене вожње у ваздушном саобраћају, у случајевима кад прати инвалидно лице, путује по то лице или се враћа после праћења таквог лица. Инвалидно лице и његов пратилац имају право на повластице за превоз у било ком разреду, односно класи, у возу (пословни, експресни, брзи и путнички), односно на броду, као и за економску класу у авиону. Право на повластицу особа са инвалидитетом остварује на основу књижице за повлашћену вожњу. Књижицу издаје: • Савез слепих и слабовидих Србије за слепа лица, • Савез дистрофичара Србије за лица оболела од дистрофије и сродних мишићних и неуромишићних болести, • Савез параплегичара и квадриплегичара Србије за лица са параплегијом и квадриплегијом, • Савез за церебралну и дечју парализу за лица оболела од церебралне и дечије парализе, • Друштво мултиплекс склерозе Србије за лице оболело од мултиплекс склерозе. Што се тиче повластица приликом паркирања и заустављања возила, особе са инвалидитетом остварују права зависно од аутономних прописа локалних власти.

Закон о јавним путевима члановима 23 и 24. уређује oслобађање плаћања посебне накнаде за употребу јавних путева. Захтев за издавање дозвола у електронској форми заинтересовани могу да преузму са сајта ЈП „ПУТЕВИ СРБИЈЕ“ уз који се предаје друга прописана документација. 

Приступачност - Законом о планирању и изградњи прописано је да се објекти високоградње јавне и пословне намене морају пројектовати и градити тако да особама са инвалидитетом, деци и старим особама омогућава несметан приступ, кретање, боравак и рад. Стамбене и стамбено-пословне зграде са десет и више станова морају се пројектовати и градити тако да се особама са инвалидитетом, деци и старим особама омогућава несметан приступ, кретање, боравак и рад.

Законом о кретању уз помоћ пса водича уређује се право особа са инвалидитетом на кретање уз помоћ пса водича у јавном превозу, објектима и површинама у јавној употреби и у радном простору. Особа са инвалидитетом која се креће уз помоћ пса водича јесте слепо или слабовидо лице, лице које користи инвалидска колица и свако друго лице које има статус особе са инвалидитетом у складу са законом које се креће уз помоћ пса водича. Пас водич је пас који се користи као подршка у кретању или у терапеутске, рехабилитацијске или друге сличне потребе особа са инвалидитетом, а који је прошао посебну обуку у складу са законом и који је видно обележен адекватном опремом.

Медији - Закон о јавном информисању и медијима , Закон о електронским медијима у члану 52 прописују да ће, у циљу заштите интереса особа са инвалидитетом и обезбеђивања њиховог равноправног уживања права на слободу мишљења и изражавања, Република Србија, аутономна покрајина, односно јединица локалне самоуправе, предузимати мере којима се овим особама омогућава да несметано примају информације намењене јавности, у примереном облику и применом одговарајуће технологије, и обезбеђује део средстава или других услова за рад медија који објављују информације на знаковном језику или Брајевом писму или на други начин омогућавају тим лицима да несметано остварују права у јавном информисању. Јавни интерес у области јавног информисања је и информисање особа са инвалидитетом и других мањинских група (члан15.). 

Закон о јавним медијским сервисима у члану 7. прописује да је задовољавање потреба у информисању свих делова друштва без дискриминације, водећи рачуна нарочито о друштвено осетљивим групама као што су деца, омладина и стари, мањинске групе, особе са инвалидитетом, социјално и здравствено угрожени и др. јавни интерес који јавни медијски сервис остварује кроз своје програмске садржаје. Од обавезе плаћања таксе ослобађа се физичко лице, власник мерила електричне енергије, које живи у једночланом домаћинству или је хранилац породице у вишечланом домаћинству, уколико је: 1) особа са инвалидитетом са 100% телесног оштећења; 2) особа са инвалидитетом са мање од 100% телесног оштећења, ако јој је, у складу са одредбама посебних прописа, признато право на додатак за туђу негу и помоћ; 3) лице које је трајно изгубило слух или слепо лице…

Законом о употреби знаковног језика се уређују употреба знаковног језика, односно право на учење знаковног језика и право на употребу услуге тумача за знаковни језик, начин употребе услуге тумача за знаковни језик, мере за подстицање примене и унапређење употребе знаковног језика кроз информисање и образовање на знаковном језику и друга питања од значаја за употребу знаковног језика. Глува особа која користи знаковни језик, односно глува особа која није у могућности да на основу другог облика комуникације, читањем са усана, писањем или на други начин, оствари неко право, на закону заснован интерес или изврши обавезу има право на употребу услуге тумача за знаковни језик. Глуве особе имају право на употребу знаковног језика у поступку пред државним органом, органом аутономне покрајине и јединице локалне самоуправе, као и другим органом и организацијом и правним лицем коме је поверено вршење јавних овлашћења (у даљем тексту: јавна служба). Глува особа која учествује у политичком животу - на састанцима и седницама органа јавне власти, има право на употребу знаковног језика. Образовно-васпитни рад у установама образовања и васпитања и студије на високошколској установи могу се изводити на знаковном језику за глуве особе, у складу са њиховим потребама, способностима и могућностима. Глуве особе имају право на употребу знаковног језика у току запошљавања и рада код послодавца, и то: при обављању разговора за посао, код закључивања и отказивања уговора о раду или другог уговора о раду ван радног односа, стручном оспособљавању и усавршавању, волонтирању, у току рада или учествовања на раду код послодавца по било ком основу док постоји објективна потреба за таквом услугом и у случајевима у којима се запосленим лицима код послодавца саопштавају информације од утицаја на процес рада и њихов положај. Пружаоци медијских услуга дужни су да сагледају могућности и раде на стварању услова за омогућавање праћења аудио-визуелних медијских услуга путем тумача за знаковни језик или применом техника прихватљивих глувој особи у највећој могућој мери, обезбеђивањем дневног праћења доступног програма и садржаја.

Закон о ваздушном саобраћају у члану 127. став 3. прописује обавезу оператера да путницима са инвалидитетом и са смањеном покретљивошћу пружи све услуге неопходне да би они остварили право на учешће у ваздушном саобраћају под једнаким условима, без икакве дискриминације. 

Закон о железници у члану 87. прописује да уговор о обавези јавног превоза и општа правила између утврђују захтеве квалитета, укључујући обезбеђивање приступачног прелаза за путнике са инвалидитетом (тачка 6) и ниво квалитета услуге коју железнички превозник обезбеђује, укључујући приступачност за путнике са инвалидитетом (тачка 7). Дирекција за железнице врши контролу квалитета железничких услуга, укључујући приступачност за путнике са инвалидитетом (члан 93). 

Заштита од дискриминације - Закон о забрани дискриминације уређује:  општи режим забране дискриминације по основу инвалидности,  посебни случајеви дискриминације особа са инвалидитетом,  поступак заштите особа изложених дискриминацији  мере које се предузимају ради подстицања равноправности и социјалне укључености особа са инвалидитетом  санкције за оне који изврше одређене акте дискриминације. Закон забрањује:  непосредну дискриминацију, посредну дискриминацију, повреду начела једнаких права и обавеза. Закон гарантује заштиту особама које су пријавиле случајеве дискриминације, планирају или су поднеле тужбе због дискриминације или ће сведочити у поступку покренутом због дискриминације.

 

С П И С А К ЧЛАНИЦА САВЕЗА МНРО СРБИЈЕ


Савез удружења за помоћ Ментално Недовољно Развијеним Особама Србије – САВЕЗ МНРО СРБИЈЕ

Трг Николе Пашића 5, 11000 Београд

Тел / фаx: 011/32 87 807 , 011/32 81 870

e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Секретар Савеза МНРО:  Маријана Тарановиц-Тодоровиц

 

ЛОКАЛНА УДРУЖЕЊА ЗА ПОМОЋ МНРО


 1. АЛЕКСАНДРОВАЦ

Удружење за помоћ особама ометеним у развоју

Јаше Петровића 18/ Г, 37230 Александровац

Тел.факс 037/3552-207

e- mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it ; This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Ивановић Саша 063/ 808 – 65 – 52

Ивановић Зоја 063/ 70 – 515 – 35

 

2. АЛЕКСИНАЦ

Друштво за помоћ ментално недовољно развијеним лицима Алексинац

Момчила Поповића 103, 18220 Алексинац

Тел.факс 018/801-719

e- mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Стефановић Сузана 061/360-3228

 

3. АРАНЂЕЛОВАЦ

Удружење грађана  „Деца у срцу“

Књаза Милоша 78 , 34300 Аранђеловац

Тел. факс 034/720-001

e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Илић Снежана 069/2005-249

 

4. БРУС

Друштво за помоћ ментално недовољно развијеним особама Брус

Ослободилачка 6а, 37220 Брус

Тел.факс 037/826-790

e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it     |     This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

секретар: Тања Ђокић Миленковић 064/317 57 40

 

5. БОР

Друштво за помоћ ментално недовољно развијеним особама Бор

9. Бригаде 12 , 19210 Бор

E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Телефон/факс: 030/457 – 808

председник друштва: Мирослав Ђорђевић  060/ 60 – 64 – 067 ,      063/ 404 – 268

E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 

6. ВАЉЕВО

Удружење за помоћ деци са посебним потребама „ Наши снови“

14106 Ваљево, Владике Николаја 422/1

тел.факс 014/284-319

e- mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Момчиловић Сузана 065-810- 7764

E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 

7. БЕОГРАД - ВОЖДОВАЦ

Удрружење за помоћ особама ометеним у развоју

Мештровићева 19, Вождовац

Јадранка Бајчетић 065/91-91- 900

E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 

8. БЕОГРАД - ВРАЧАР

Удружење за помоћ МНРО Врачар

Ђердапска 19 , 11000 Београд

Тел.факс 011/24-36- 900

e- mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

председник Шћепановић Милена 063/861- 82-97

 

9. ВРАЊЕ

Удружење за помоћ МНРО

Лењинова 19, 17500 Врање

Тел.факс 017/423- 835

e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Станојковић Верица 069/189- 83-26

 

10. ЗАЈЕЧАР

Удружење за помоћ особама ометеним у развоју

Тимочке буне 14 , 19000 Зајечар

Тел.факс 019/424 – 844

e- mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Јовановић Гојко 066/914 – 52 – 31

 

11. ЗВЕЗДАРА

Удружење за помоћ МНРО Звездара

11160 Београ, Крфска 7а

тел. 011/3433-152

e- mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

кординатор: Јасмина Еркер 063/ 554 – 609

E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 

12. БЕОГРАД - УДРУЖЕЊЕ ЗА ЕДУКАЦИЈУ И ПОДРШКУ

Удружење за помоћ особама ометеним у развоју

Бул. Арсенија Чарнојевића 130,  11000 Београд

e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Нада Радуловић 064/145-02- 08

 

13. ИВАЊИЦА

Удружење за помоћ ментално недовољно развијеним особама, Ивањица

Друге Пролетерске 94 , Ивањица 32250

Тел.факс 032/5662- 797

e- mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Димитријевић Зоран 063/685- 894

 

14. ЈАГОДИНА

Удружење за помоћ МНРО  Јагодина

7 јула 1, 35000 Јагодина

Тел.факс 035/221- 775

e- mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Берјан Ковиљка 064/260-1380

 

15. КЛАДОВО

Удружење за помоћ особама ометеним у развоју  „Нада“

22 септембра бб ( 6 августа 3/5 ), 19320 Кладово

Тел.факс 019/808- 444

e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Татјан Боснић 064/3533-882

Беба Киш 019/801-582, 063/762-8235

 

16. КРАГУЈЕВАЦ

Друштво за помоћ ментално недовољно развијених лица

Божане Прпић 13, 34000 Крагујевац

e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

e- mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

тел: 034 317-637 и 331-678

председник Тања Симић 064 274-68- 99

 

17. БЕОГРАД - КЕЦ

Креативно едукативни центар  „КЕЦ“

Краљевића Марка 4, 11000 Београд

e- mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Кецман Маргарета 064/680 – 9751,     011/ 3282 – 334

председник: Зоран Крстић  064/ 434 – 0868

 

18. КРАЉЕВО

Друштво за помоћ ментално недовољно развијеним лицима града Краљева

Доситејева 5/3 , 36000 Краљево

тел.факс 036/ 336 – 042

e- mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

председник: Александар Јаковљевић Саша  069/ 46 . 66 . 53

 

19. КРУПАЊ

Удружење „ЗОРА“

Радничка бр. 2 ,  15314 Крупањ

Тел/фах: 015 / 584 409

e- mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Секретар: 060/325-7047

председник :  Васиљевић Вера 064/ 456 . 40 . 40

 

20. КРУШЕВАЦ

Друштво за помоћ особама ометеним у развоју

Чеховљева бр. 16,  37000 Крушевац

Тел.факс 037/ 493 . 400

e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it     |     This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Слађана Миленковић  065/ 416 . 8951

председник: Ралић Радица  064/ 238 . 4578

 

21. МНРО ЛЕСКОВАЦ

Удружење за помоћ ментално недовољно развијеним лицима „Дуга“

Николе Скобаљића 147, 16000 Лесковац

Боравак, 016/280- 554

e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Митић Александра 060 / 0759 . 950

 

22. ЛАЗАРЕВАЦ

Удружење за помоћ ментално недовољно развијеним особама

Душана Петровића Шанета бб

Тел.факс 011/8111-571

e- mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Крстић Владимир 063/812- 226

Бабовић Нада 062/13-48- 323, 011/81-26- 581

Боравак 011/81-27- 993

 

23. МАЈДАНПЕК

Друшво за помоћ ментално недовољно развијеним лицима

Змај Јовина бр 3, 19250 Мајданпек

Тел.факс 030/582-904 , 030/581-138

e- mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Цокић Миладин 063/462- 402

Јанковић Бети 030/584- 384, 062/49 44 53

 

24. МЛАДЕНОВАЦ

Удружење за помоћ ментално недовољно развијеним особама општине Младеновац „Делфин“

Космајска 3, 11400 Младеновац

Тел.факс 011/ 8236- 940 (16:30 х – 19:30 х)

e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

председник: Марковић Оливера 064/ 1572.800

 

25. НИШ

Удружење са менталним инвалидитетом Ниш,

Јована Ристића бб , 18000 Ниш

Тел.факс 018/ 279 . 210

e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it ; This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Богдановић Јован 065/ 55 . 55 .662,     064/ 66 . 65 . 550

Просветна бр.2 Доња Врежина, 18000 Ниш

 

26. НЕГОТИН

Удружење за помоћ ОСИ  “Дуга”

Карађорђева 6, 19300 Неготин

Тел.факс 019/549- 484

e- mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

председник Југовић Јасминка 066/8088954

секретар Здравковић Мирослава 063/707- 10-63

 

27. НОВИ ПАЗАР

Удружење за помоћ ментално недовољно развијеним особама

Шабана Коче 18, 36300 Нови Пазар

Тел.факс 020/317- 402

e- mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 

28. НОВИ БЕОГРАД

Удружење за помоћ ментално недовољно развијеним особама Нови Београд

привремена адреса : Нехруова бр 117,  11070 Нови Београд

e- mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

сајт: www.mnrobgd.org.rs

тел. удружења: 011/ 21 . 679 . 64

председник Божиновски Радомирка 066/ 431 . 555

 

29. ОБРЕНОВАЦ

Дрштво за помоћ ментално недовољно развијеним особама

Војводе Мишића 162,  11500 Обреновац

факс 011/87-25- 449

Дацковић Предраг 064/499- 62-27

e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 

30. ПАЛИЛУЛА

Удружење за помоћ ментално недовољно рзвијеним лицима

Кнеза Данила 16, Београд

Tel.faks 011/32-36- 877

e- mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Сандра Дацковић 063/7675-479

 

31. ПИРОТ

Удружење за помоћ ментално недовољно развијеним лицима

Косте АБрашевића локал бр. 3 ,  18300 Пирот

Тел.факс 010/322-758

e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

председник: Весна Станковић  064/ 206 . 8226

 

32. ПОЖАРЕВАЦ

Удружење за помоћ ментално недовољно развијеним лицима и аутистичним лицима

Моше Пијаде бб, 12000 Пожаревац

Тел.факс 012/210- 394, 012/224-920, 012/222- 262

e- mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

председеник – Ранковић Милан 064/296- 16-31

Митић Ангелина 063 8740173

 

33. ПРИБОЈ

Удружење за помоћ ментално недовољно развијеним лицима Прибој

Немањина бб, 31313 Прибој

Тел.факс 033/245-3001

e- mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

секретар Чочовић 064/257-52- 49

 

34. ПРИЈЕПОЉЕ

Удружење особа са развојним сметњама  ,,Једнакост“

Дула Вукосављевића бр. 9,  31300 Пријепоље

Тел/фаx : 033 / 711 510

e-mail This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Хамед Нуковић 064 /206-7998

 

35. ПУТОКАЗ

Удружење за заштиту особа са посебним потребама „Путоказ“

Милосава Влајића 1 ,  11000 Београд

Тел.факс 011/3552153

E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

председник: Љубинка Јанковић 064/3030-0570

заменик председника: Вељковић Љиљана 064/437-9959

 

36. БЕОГРАД - РАКОВИЦА

Удружење за помоћ особама са сметњама у развоју Раковица

Вукасовићева 21а, 11090 Београд

Тел.факс 011/3592- 404, 011/3594- 014

e- mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

председник – Радовановић Богољуб 063/888- 7289

 

37. РО-ДЕ

Удружење грађана “РО-ДЕ”

Стевана Дукића 15 ,11060 Београд

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Тел.факс 011/3398- 337

Добрила Спировски  065/2787-103

 

38. БЕОГРАД - САВСКИ ВЕНАЦ МНРО

Удружење за помоћ ментално недовољно развијеном особама

Петра Чајковског 2а, Београд

Тел.факс 011/2650- 589, 011/2461 374

e- mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Миливојевић Снежана 064/382- 5992

 

39. СЈЕНИЦА

Општинско удружење за помоћ деци и особама ометеним у развоју

скраћени назив: Удружење “Поветарац” – Сјеница

Улица Нова бб. , 36310 Сјеница

E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

тел/факс: 020/740-710

председник: Јасмина 066/ 622 . 4740

40. СМЕДЕРЕВО

Удружење за помоћ МНРО Смедерево

Милоша Великог бр. 27 , 11300 Смедерево

Тел.факс 026/617- 422

e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

председник: Јергер Снежана 062/440-497

 

41. СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА

Удружење за помоћ МНР и аутистичним лицима из См. Паланке

Омладинска 15, 11420 Смедеревска Паланка

Тел.факс 026/ 230 . 336

e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Арсенијевић Драгана 063/701 . 8073 ,   026/ 318. 479

 

42. СТАРИ ГРАД

Удружење за помоћ особама са сметњама у развоју “Живимо заједно”

Студентски трг 18, 11000 Београд

Тел.факс 011/2629- 787

e- mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Козић Дејан 064/1415-407

 

43. ТРСТЕНИК

Удружење за помоћ ментално недовољно развијеним особама општине Трстеник – Удружење за помоћ МНРО Трстеник

Радоја Крстића бб, 37240 Трстеник

e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Тел.факс 037/710- 094

Љиљана Михајловић 069/271-1070

Ђорђе Томић 064/ 362 . 9336

 

44. ТОПОЛА

Удружење за помоћ ментално недовољно развијеним особама “Загрљај”

Крагујевачка 34а , 34310 Топола

Тел.факс 034/813- 905

e- mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Тарановић Тодоровић Маријана 062/645- 432

Славица Ђурић Павловић 063/8048- 646

 

45. ТУТИН

Удружење за помоћ ментално недовољно развијеним особама

Омладинска 37, 36320 Тутин

Тел.факс 020/ 811 . 246

e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it ; This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 

46. УЖИЦЕ

Удружење за помоћ ментално недовољно развијеним особама “Анђели”

Ул. Николе Пашића 38 б,  31000 Ужице

Тел.факс 031/525 180

e- mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Селаковић Тања 064/168- 1147

 

47. ЧУКАРИЦА

Удружење за помоћ ментално недовољно развијеним особама

Милосава Влајића 1,  11000 Београд

Тел.факс : 011/ 552 . 153     |     011/ 2541 . 977

e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it ; This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

председник: Бошко Лаћимовић 063/ 248 . 214

секретар: Антић Јасмина 063/ 844 . 3614

 

48. ЧАЧАК

Удружење за помоћ ментално недовољно развијеним особама

Вука Караџића 9, 32000 Чачак

Тел.факс 032/332- 903

e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

председник: Данка Милошевић  066/ 353 . 055

секретар:  Радојица Струњаш 066/5590-787

 

49. ВРЊАЧКА БАЊА

Удружење родитеља деце ометене у развоју

Цара Душана 20,  36210 Врњачка Бања

председник:  Екмеџић Кринка 062/ 66 . 35 . 44

e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Јовановић Горица  063/ 166 . 5221

 

50. ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ

Удружење родитеља деце са сметњама у развоју

Н.Х. Предрага Јевтића 126, 32300 Горњи Милановац

Тел: 032/710-898

e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

председник Ивана Игњатовић 062/328-917

 

51. ЖАБАРИ

Удружење особа ометених у развоју „Кључ“

Кнеза Милоша 47, 12370 Жабари

Тел: 012/ 250 . 577

e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

председник: Дарко Радовановић 064/ 115 . 4087

 

52. РАШКА

Удружење за помоћ лицима са посебним потребама Рашка

Ибарска бр. 13 , 36350 Рашка

e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

председник: Златан Вукосављевић 064/ 373 . 2635

 

53. БЕОГРАД - БАРАЈЕВО

Удружење „ХУМАНИТАРНИ МОСТ“ за помоћ особама ометеним у развоју

Палих Бораца бр. 16, 11460 Београд, Барајево, Гунцати

председник: Ведрана Макера-Додић 063 140 . 5696

 

54. KRAGUJEVAC

DCP "Ana Antonijević"

Episkopa Save 15, 34000 Kragujevac

kontakt Božidarka Antonijević

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

034 370 274; 066 88 44 879

 

55. БЕОГРАД – ХУМАНИТАРНА ОРГАНИЗАЦИЈА „ПРИЈАТЕЉ У НЕВОЉИ“

Булевар ЈНА 2б/17 ,  11042 Београд , 

011 7701 645 , 7701 745,  069 27 55 646

Контакт: Тања Штаљонић 0604141506

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

www.prijateljunevolji.rs

 

ДРУШТВА ЗА ПОМОЋ МНРО У ВОЈВОДИНИ


САВЕЗ УДРУЖЕЊА ЗА ПОМОЋ МЕНТАЛНО НЕДОВОЉНО РАЗВИЈЕНИМ ОСОБАМА У АП ВОЈВОДИНИ

Булевар Ослобођења 6-8, 21000 Нови Сад

Телефон/факс 021/444-219

e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

www.savezmnrovojvodine.org.rs

Бојана Ђуран 021/636-70- 16, 069/14-44- 219

Славка Попић предедница удружења 062/735-814

 

1. БЕЧЕЈ

СОП – БРАТСТВО

Доситејева 11, 21220 Бечеј

Тел.факс 021/816-363

Пешић Ђина 021/691-63- 63, 064/177-03- 16

 

2. БЕЛА ЦРКВА

Партизанска 31, 26340 Бела црква

Тел.факс 013/851-170

e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Миленковић Слађана 063/53 95 63, 013/8530 76

 

3. БАЧКИ ПЕТРОВАЦ

–МY– Удружење родитеља особа са посебним потребама

Народне револуције 7, 21400 Бачки Петровац

Тел.факс 021/782-684

Корошова Тања 063/118-02- 85

 

4. БАЧКА ПАЛАНКА

СОШ Херој Пинки

Трг Братства и јединства 12, 21400 Б.Паланка

e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Мајкић Биљана – председник 021/604-06- 57, 063/877-40- 43

Вила Дијана – секретар 065/838-17- 81

Весна 063/633 500

 

5. ВРБАС

Палих бораца бб, 21460 Врбас

Вујачић Марија – председник 063/569-456

Милић Љиља – секретар 021/705-611, 063/102-23- 91

 

6. ВРШАЦ

Жарка Зрењанина 22, 26300 Вршац

Хедеши Золтан – председник 063/210-632

Војтешки Тамара – секретар 063/890-99- 30

 

7. ЗРЕЊАНИН

Македонска 11, 23000 Зрењанин

Тел.факс 023/531-931

e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Томић Ружица – председник 063/878-91- 48

Габоров Анђелија – секретар 023/511-068

 

8. ИНЂИЈА

Друштво за бригу о деци и омладини са посебним потребама „Мој свет“

Цара Душана 9, 22320 Инђија

Тел.факс 022/559-938

Милошевић Весна – председник

 

9. КИКИНДА

Краља Петра И/42, 23300 Кикинда

Тел.факс 023/424-132

Киурски Драган – председник 023/31-457

Колдан Биљана – секретар 063/360-614

 

10. КУЛА

Лењинова 28, 25223 Кула

Тел.факс 025/724-177 Боравак

Кошутић Марко – председник 064/674-10- 74

Лужија Славица – секретар 025/733-732

 

11. КАЊИЖА

Друштво за помоћ и заштиту интереса ментално и физички оштећених лица “Егyутт велед-ертук”

Војводе Мишића 7/а, 24420 Кањижа

Тел.факс 024/878-870 боравак

Терењи Ливија – председник 063/855-58- 97

Маачаи Моника – секретар 024/874-167

Варади Етелка 064/329-87- 55

 

12. ОЏАЦИ

Железничка 25, 25250 Оџаци

Тел.факс 025/745-090

Студен Миланка – председник

Студен Драган – -секретар 064/338-13- 87

 

13. ОПОВО

Удружење “Пчелица”

Сефкерин, Ослобођења бб

Папић Весна – председник 064/554-20- 33

Вучковић Тања – секретар

 

14. ПАНЧЕВО

Николе Тесле 5, 26000 Панчево

Тел.факс 013/351-143

Пал Магдалена – председник 013/342-940, 064/391-90- 54

Симуљ Славица – секретар 064/387-83- 31

 

15. РУМА

Змај Јовина 2, 22400 Рума

Тел.факс 022/421-313

Вулетић Драгица – председник 063/789-58- 02

Здравковић Љубица – секретар

 

16. СРБОБРАН

Друштво за помоћ МНРО “Бисер”

Иђошка 2, 21480 Србобран

Тел.факс 021/731-814

e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Попић Славка – председник 063/711-59- 77

Сеп Марија – секретар

 

17. СУБОТИЦА

Ђ.Ђаковића23/2, 24000 Суботица

Тел.факс 024/558-425, 024/524-366

e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Јанић Јован –председник 064/223-43- 41

Делмиш Александар –секретар 064/821-55- 87

 

18. СРЕМСКА МИТРОВИЦА

Светог саве 19, 22000 С.Митровица

Тел.факс 022/621-955

Пресјечан Жељко – председник 063/554-841

 

19. СОМБОР

Београдска 31, 25000 Сомбор

Тел.факс 025/27-969

e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Томић Оливера – председник 063/766-75- 26

Степић Драгана – секретар 063/182-58- 32

 

20. СТАРА ПАЗОВА

Б.Кидрича 12, 22300 Стара Пазова

Јелисавац Снежана 063/730-85- 14

 

21. СЕНТА

Друштво за заштиту ментално и физички оштећених лица “Рука у руци”

Рататска 21, 24400 Сента

Рац Магдолна – председник 063/717-58- 58

Вираг Оскар – секретар 063/371-560

 

22. ФЕКЕТИЋ

Друштво за заштиту мајке и деце Фекетић

Братства 20, 24323 Фекетић

Тел.факс 024/ 738-040

Пап Јулијана – председник 024/738-042 064/306-36- 07

Фењвеши Агнеш – секретар

 

23. ШИД

СОШ Братство и Јединство

Мајке Јевросиме 1, 22240 Шид

e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Тел. 022/712-713

Пестелек Душанка – председник

Танасковић Светлана -секретар

 

Водич уредила Хуманитарна организација “Пријатељ у невољи”.

Пројекат је подржан од SIDA кроз Forum Syd.